Search Wales.com button facebook logo twitter logo

Treftadaeth a Diwylliant

Dyma rhai pethau y byddwn yn eu dweud wrth bobl am Dreftadaeth a Diwylliant Cymru.

Mae ein gwlad yn rhan o’r Deyrnas Unedig sydd â threftadaeth, diwylliant ac iaith unigryw. 

Mwy na 30,000 o flynyddoedd o Hanes.

Ein Baner: Y Ddraig Goch – ar gefndir gwyrdd a gwyn (y ddraig yn wynebu’r polyn baner bob amser!).  Yr unig wlad yn y byd i gyrraedd y trydydd mileniwm gyda’r un symbol ar ein baner genedlaethol ag oedd gennym wrth gyrraedd yr ail fileniwm.

Anthem Genedlaethol Hen Wlad Fy Nhadau – ysgrifennwyd gan Evan James a James James ym Mhontypridd yn 1856.

Diwrnod Cenedlaethol: 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Ddewi.

Mae ein hetifeddiaeth Geltaidd yn mynd law yn llaw â thraddodiad llenyddol cryf, sydd ymhell dros fil o flynyddoedd oed.

Cymru ‘gwlad y gân’ – i rai pobl mae hyn yn ystrydeb ond mae perfformiadau cerddorol a rhagoriaeth mewn corau wedi eu dathlu yng Nghymru ers canrifoedd.  

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd a gynhelir yn flynyddol yn enghreifftiau o hyn.

Mae adrodd storïau yn ein gwaed - mae rhai o’r cerddi hynaf sy’n bodoli yn y byd yn y Gymraeg.

Mae gwyliau llenyddol fel y Gelli Gandryll a gwyliau cerddorol fel y Dyn Gwyrdd ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn rhai o’r digwyddiadau blynyddol sy’n rhoi clod i lenyddiaeth a cherddoriaeth ar lwyfan y byd.

Trwy wobr lenyddol Dylan Thomas a’r wobr Artes Mundi am gelf weledol ceir enghreifftiau o bwysigrwydd y celfyddydau yn niwylliant Cymru.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru sydd “yn ddigamsyniol Gymreig ac yn eithriadol yn rhyngwladol” yn llwyfan berfformio fodern sy’n gartref i Opera Cenedlaethol Cymru yn ogystal â bod yn llwyfan i gynyrchiadau yn uniongyrchol o West End Llundain.

Rydym yn genedl angerddol o ran chwaraeon – yn draddodiadol a gwahanol.  

Bydd popeth ar stop ar gyfer gemau rygbi rhyngwladol. 

Mae gennym bêl-droed o Uwch Gynghrair Lloegr trwy dîm Dinas Abertawe ac mae’r tîm cenedlaethol yn mwynhau llwyddiant mawr.

Ymhlith y chwaraeon gwahanol mae Snorclo Cors ac Arfordira.

Rydym yn gallu addasu yn rhwydd - mae ZipWorld ym Methesda yn dangos y ffordd y mae ein treftadaeth o ran y chwareli llechi wedi cael ei addasu ac yn cyfrannu at lwyddiant ein sector twristiaeth a hamdden.

Mae UNESCO wedi cydnabod 3 Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru – Cestyll a muriau trefi’r Brenin Edward I yng Ngogledd Cymru; Tirwedd Diwydiannol Blaenafon; Traphont Pontcysyllte.

Mae gennym fwy o gestyll i bob cilomedr sgwâr nag unrhyw le arall yn Ewrop ac mae ein Hamgueddfeydd Cenedlaethol yn adrodd hanes pob agwedd o Gymru.